Подготовка за НВО по Български език за 4 клас

Курсът е подходящ за деца в 4 клас, на които предстои подготовка за националното външно оценяване. Резултатите от решените упражнения са ориентир в постигнатото по съответната тема. Материалите в курса отговарят на задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от I до IV клас.
Demo Modules
Да си припомним наученото в трети клас
Тесни и широки гласни
Звучни и беззвучни съгласни
Меки и твърди съгласни
Образуване на думите. Сложни думи
Синоними
Антоними
Изречения
Подлог
Сказуемо
Употреба на запетаи
Членуване на съществителните имена
Прилагателни имена. Образуване и правопис
Членуване на прилагателни имена
Глаголи. Употреба и правопис
Сегашно време на глаголите
Минало време на глаголите
Бъдеще време на глаголите
Употреба на глаголните времена
Числителни имена